Tájékoztatás

 

Hajdúhadház Város Önkormányzatának
H I R D E T M É N Y E
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Hajdúhadház Város Önkormányzata fenntartásában működő Hajdúhadházi Városi Óvodában
a 2024/2025. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja:
2024. április 23 – április 25. (8.00 – 16.00 óráig)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alapján az óvoda köteles felvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról az óvodai beiratkozás idejének – jogszabályban előírt – utolsó határnapját (2024. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2024. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A szülő előzetesen köteles értesíteni az óvodaigazgatót, ha a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, – ha a szülő a gyermek negyedik életévének betöltését megelőzően már kérelmezte, úgy újabb – kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (fővárosi és vármegyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala) felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére, nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvoda:
– Hajdúhadházi Városi Óvoda (Hajdúhadház, Szilágyi Dániel u. 2-4.)
– Hajdúhadházi Városi Óvoda Petőfi Utcai Telephely (Hajdúhadház, Petőfi u. 1/A.)
– Hajdúhadházi Városi Óvoda Bercsényi Utcai Telephely (Hajdúhadház, Bercsényi utca 23.)

Az óvodai felvételi körzetek:

A Hajdúhadházi Városi Óvoda – Szivárvány Épület (4242 Hajdúhadház, Szilágyi Dániel utca 2-4. szám) felvételi körzetébe tartozó utcák:
Álmos utca, Árpád utca, Attila utca, Bem József utca, Damjanich utca, Deák Ferenc utca, Diófa utca, Dobó utca, Epres utca, Fényestelep, Fényestelep-Péterkert, Festő utca, Hajdú utca, Hajnal utca, Honvéd utca, Hunyadi utca, Ibolya utca, Klapka utca, Kölcsey utca, Kunkert, Lorántffy utca, Nefelejcs utca, Nyárfa utca, Petőfi utca, Rákóczi utca, Széchenyi utca, Szilágyi Dániel utca, Szőlős utca, Temető utca, Téglási utca, Tó utca, Vásártér utca, Vasút utca, Vénkert utca, Viola utca.

A Hajdúhadházi Városi Óvoda Petőfi Utcai Telephelyének – Három Szirom Épület (4242 Hajdúhadház, Petőfi utca 1/A. szám) felvételi körzetébe tartozó utcák:
Bajcsy Zsilinszky utca, Bánomkert utca, Bedő Albert utca, Béke utca, Bocskai tér, Botond utca, Dr. Madai Gyula utca, Dr. Földi János utca, Erdő utca, Erdőalja utca, Galambos utca, Görgey utca, István király utca, Jászai Mari utca, Kalapács utca, Károlyi Gáspár utca, Katona utca, Kereszt utca, Keskeny utca, Kinizsi utca, Levente utca, Malom utca, Mester utca, Móricz Zsigmond utca, Munkácsy utca, Nap utca, Nyíl utca, Pallagi utca, Rhénes utca, Szabó Gábor utca, Szélső utca, Táncsics Mihály utca, Vadas utca, Vasvári Pál utca, Vécsey Károly utca.

A Hajdúhadházi Városi Óvoda Bercsényi Utcai Telephelyének – Aranykapu Épület (4242 Hajdúhadház, Bercsényi utca 23. szám) felvételi körzetébe tartozó utcák:
Akácfa utca, Arany János utca, Batthyány utca, Bercsényi utca, Bethlen utca, Bezerédi utca, Csokonai utca, Dorogi utca, Dorogiás utca, Dr. É. Kiss Sándor utca, Erzsébet utca, Gárdonyi Géza utca, Homok utca, Irinyi utca, Jókai utca, Kazinczy utca, Kertalja utca, Kiság utca, Kiss Ernő utca, Kossuth utca, Lázár Vilmos utca, Lehel utca, Nagyág utca, Nagysándor József utca, Óvoda utca, Pély Nagy Gábor utca, Radnóti utca, Rózsa utca, Méhészkert utca, Sillye Gábor utca, Sirály utca, Sugár utca, Szív utca, Szűk utca, Toldi utca, Tompa Mihály utca, Török Ignác utca, Városkert utca, Vértanuk utca, Virág utca, Vörösmarty utca, Zöldfa utca, Zrínyi utca.

Az óvodai felvételről az óvodaigazgató dönt, melyről legkésőbb 2024. május 27-ig írásban értesíti a szülőt.

A szülő az óvodaigazgató döntése ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelmet írásban, a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címezve, a döntést hozó óvoda igazgatójánál kell 1 példányban benyújtani. A másodfokú eljárás során a jegyző a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek összege 6.500,- forinttól 200.000,- forintig terjedhet.

Hajdúhadház, 2024. február 14.
                                                                                                    Dr. Juhász Marica
                                                                                                               jegyző

Tájékoztatás

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

Nyilatkozat a hit -és erkölcstan oktatásról

 

 

Új informatikai fejlesztés segíti a szülőket, hogy az általános iskolai beiratkozást is online, otthonról intézzék.

 A közeljövőben elektronikussá vált számos, általános és középiskolai tanulmányi ügy kezelése is, amelyek így személyes jelenlét nélkül bárhol, bármikor elérhetővé váltak az állami fenntartású köznevelési intézmények által működtetett ügyintézési, tanulmányi folyamatok és az ezeket támogató informatikai rendszerek egységesítése révén.

A szülők 2019 áprilisától már választhatják a gyermek általános iskolai beiratkozásakor az online ügyintézés lehetőségét, amelynek során az adatokat a KRÉTA rendszer felületén, vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon történő regisztráció után otthonról is kitölthetik.

Az online jelentkezést követően az intézményben már csak a szükséges igazolásokat és a lakcímkártyát kell bemutatni, ami sokkal gyorsabbá és kényelmesebbé teszi az adminisztrációt. A fejlesztés későbbi szakaszában az ügyfélkapun keresztül történő ügyintézés is lehetővé válik. Az új online lehetőség igazodik a Kormány elektronikus ügyintézésre vonatkozó célkitűzéseihez.

 

Az általános iskolai beiratkozás lehetséges módjai

  • Csak papír alapon történő adminisztrációval

A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek az iskolában, és ott a bemutatott, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait a KRÉTA rendszerben, és elvégzi a szokott műveleteket.

  • Élnek az elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval és

az említett elektronikus ügyintézési felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap; a továbbiakban: e-Ügyintézés felület) keresztül – regisztráció után – indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot.

Az e-Ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. A feltöltött adatokhoz az érintett intézmény is hozzáfér, így a beiratkozás napján már nem lesz szükség ezek felvitelére. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozat) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek.

Tájékoztatás

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

Nyilatkozat a hit -és erkölcstan oktatásról

 

Új informatikai fejlesztés segíti a szülőket, hogy az általános iskolai beiratkozást is online, otthonról intézzék.

A közeljövőben elektronikussá vált számos, általános és középiskolai tanulmányi ügy kezelése is, amelyek így személyes jelenlét nélkül bárhol, bármikor elérhetővé váltak az állami fenntartású köznevelési intézmények által működtetett ügyintézési, tanulmányi folyamatok és az ezeket támogató informatikai rendszerek egységesítése révén.

A szülők 2019 áprilisától már választhatják a gyermek általános iskolai beiratkozásakor az online ügyintézés lehetőségét, amelynek során az adatokat a KRÉTA rendszer felületén, vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon történő regisztráció után otthonról is kitölthetik.

Az online jelentkezést követően az intézményben már csak a szükséges igazolásokat és a lakcímkártyát kell bemutatni, ami sokkal gyorsabbá és kényelmesebbé teszi az adminisztrációt. A fejlesztés későbbi szakaszában az ügyfélkapun keresztül történő ügyintézés is lehetővé válik. Az új online lehetőség igazodik a Kormány elektronikus ügyintézésre vonatkozó célkitűzéseihez.

Az általános iskolai beiratkozás lehetséges módjai

  • Csak papír alapon történő adminisztrációval

A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek az iskolában, és ott a bemutatott, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait a KRÉTA rendszerben, és elvégzi a szokott műveleteket.

  • Élnek az elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval és

az említett elektronikus ügyintézési felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap; a továbbiakban: e-Ügyintézés felület) keresztül – regisztráció után – indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot.

Az e-Ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. A feltöltött adatokhoz az érintett intézmény is hozzáfér, így a beiratkozás napján már nem lesz szükség ezek felvitelére. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozat) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek.

Bővebb információt az alábbi linkről letölthető Elektronikus ügyintézés felhasználói segédlete tájékoztató füzet útján nyerhetnek.

KAFFEE projekt tájékoztató kiadvány

Tájékoztatás

Hajdúhadház területén működő általános iskolák felvételi körzete

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

Nyilatkozat a hit -és erkölcstan oktatásról

 

Új informatikai fejlesztés segíti a szülőket, hogy az általános iskolai beiratkozást is online, otthonról intézzék.

 A közeljövőben elektronikussá vált számos, általános és középiskolai tanulmányi ügy kezelése is, amelyek így személyes jelenlét nélkül bárhol, bármikor elérhetővé váltak az állami fenntartású köznevelési intézmények által működtetett ügyintézési, tanulmányi folyamatok és az ezeket támogató informatikai rendszerek egységesítése révén.

A szülők 2019 áprilisától már választhatják a gyermek általános iskolai beiratkozásakor az online ügyintézés lehetőségét, amelynek során az adatokat a KRÉTA rendszer felületén, vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon történő regisztráció után otthonról is kitölthetik.

Az online jelentkezést követően az intézményben már csak a szükséges igazolásokat és a lakcímkártyát kell bemutatni, ami sokkal gyorsabbá és kényelmesebbé teszi az adminisztrációt. A fejlesztés későbbi szakaszában az ügyfélkapun keresztül történő ügyintézés is lehetővé válik. Az új online lehetőség igazodik a Kormány elektronikus ügyintézésre vonatkozó célkitűzéseihez.

Az általános iskolai beiratkozás lehetséges módjai

  • Csak papír alapon történő adminisztrációval

A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek az iskolában, és ott a bemutatott, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait a KRÉTA rendszerben, és elvégzi a szokott műveleteket.

  • Élnek az elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval és

az említett elektronikus ügyintézési felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap; a továbbiakban: e-Ügyintézés felület) keresztül – regisztráció után – indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot.

Az e-Ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. A feltöltött adatokhoz az érintett intézmény is hozzáfér, így a beiratkozás napján már nem lesz szükség ezek felvitelére. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozat) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek.

Bővebb információt az alábbi linkről letölthető Elektronikus ügyintézés felhasználói segédlete tájékoztató füzet útján nyerhetnek.

KAFFEE projekt tájékoztató kiadvány

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

KEDVES SZÜLŐK!

A Hajdúhadházi Városi Óvoda Petőfi Utcai Telephelye Hajdúhadház, Petőfi utca 1/a alatt (a volt Három Szirom Óvoda új épülete) 2020. április 6-tól hétfőtől ügyeletet tart a Hajdúhadházi Városi Óvodába járó gyerekeknek.

Az óvodai ügyeletet kizárólag a dolgozó szülők igényelhetik!

Kérjük, hogy igényeiket az alábbi elérhetőségeken jelezzék:

  • ovodahadhaz@gmail.com email cím,
  • 06 52 384 551 –es vezetékes szám,
  • 06 30 5844725-ös mobilszám.

A rendkívüli veszélyhelyzetre való tekintettel az óvoda épületében a szülők nem tartózkodhatnak. A gyerekeket reggel a dajkák vagy az óvodapedagógusok kísérik be a csoportokba, miután az óvoda bejárati ajtajában a szülőktől elbúcsúztak.

Délután, a szülők megérkezése után a gyerekeket a dajkák illetve az óvodapedagógusok kísérik felöltöztetve az intézmény bejáratához.

Kedves Szülők, amennyiben az óvodás gyermekkel egy háztartásban élő személyek KÖHÖGÉS vagy LÁZ vagy NEHÉZ LÉGZÉS tünetekkel rendelkeznek az intézmény a gyermeket nem fogadja.
Betegség esetén, kérjük maradjanak otthon és haladéktalanul értesítsék háziorvosukat.

Az óvodai ellátás egésznapos.

Az ügyeletet kérő gyerekek az általános iskolák konyháiról ingyenes étel elvitelére nem jogosultak!

Megértésüket, türelmüket köszönjük, jó egészséget kívánunk! Vigyázzunk egymásra!


                                     Tisztelettel: Pur Mihály
                                     intézményvezető

Hajdúhadház, 2020. 04. 02.

Tájékoztatás

Kedves Szülők!

 A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő részvétele kérdésében 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal fog döntést hozni.

A szülők kérelmezhetik a felmentést 2020 január 1- 15- ig egy elektronikus kéreleműrlap formanyomtatványon, amit elektronikus úton kell kitölteni, majd kinyomtatni, aláírni és a mellékletekkel együtt postázni a megadott címre.

Szükség szerint a csoport óvodapedagógusai segítséget nyújtanak a dokumentum kitöltésében.

A gyermekek oktatási azonosítójáról az érintett szülőket az intézmények óvodatitkára tájékoztatja.

Az alábbi internetes felületen tájékozódhatnak a lehetőségeikről:

https://www.oktatas.hu/hivatal/tankotelezettseg_halasztasa

Hajdúhadház, 2019. 12. 11.


                                                                                                          Pur Mihály
                                                                                                     intézményvezető

KÖSZÖNTÉS

KEDVES LÁTOGATÓ!

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK A SZIVÁRVÁNY ÓVODA INDULÓ HONLAPJÁN.
KALANDOZZON,NÉZELŐDJÖN ÓVODÁNKBAN EGY KICSIT A VIRTUÁLIS VILÁG SEGÍTSÉGÉVEL ÉS ISMERKEDJEN MEG HITVALLÁSUNKKAL,
NEVELÉSI CÉLJAINKKAL AZ ÁLTALUNK NEVELT GYEREKEK MINDENNAPJAIVAL!
JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁN: A SZIVÁRVÁNY ÓVODA CSAPATA