Tájékoztatás

 

Hajdúhadház Város Önkormányzatának
H I R D E T M É N Y E
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Hajdúhadház Város Önkormányzata fenntartásában működő Hajdúhadházi Városi Óvodában
a 2024/2025. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja:
2024. április 23 – április 25. (8.00 – 16.00 óráig)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alapján az óvoda köteles felvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról az óvodai beiratkozás idejének – jogszabályban előírt – utolsó határnapját (2024. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2024. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A szülő előzetesen köteles értesíteni az óvodaigazgatót, ha a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, – ha a szülő a gyermek negyedik életévének betöltését megelőzően már kérelmezte, úgy újabb – kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (fővárosi és vármegyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala) felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére, nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvoda:
– Hajdúhadházi Városi Óvoda (Hajdúhadház, Szilágyi Dániel u. 2-4.)
– Hajdúhadházi Városi Óvoda Petőfi Utcai Telephely (Hajdúhadház, Petőfi u. 1/A.)
– Hajdúhadházi Városi Óvoda Bercsényi Utcai Telephely (Hajdúhadház, Bercsényi utca 23.)

Az óvodai felvételi körzetek:

A Hajdúhadházi Városi Óvoda – Szivárvány Épület (4242 Hajdúhadház, Szilágyi Dániel utca 2-4. szám) felvételi körzetébe tartozó utcák:
Álmos utca, Árpád utca, Attila utca, Bem József utca, Damjanich utca, Deák Ferenc utca, Diófa utca, Dobó utca, Epres utca, Fényestelep, Fényestelep-Péterkert, Festő utca, Hajdú utca, Hajnal utca, Honvéd utca, Hunyadi utca, Ibolya utca, Klapka utca, Kölcsey utca, Kunkert, Lorántffy utca, Nefelejcs utca, Nyárfa utca, Petőfi utca, Rákóczi utca, Széchenyi utca, Szilágyi Dániel utca, Szőlős utca, Temető utca, Téglási utca, Tó utca, Vásártér utca, Vasút utca, Vénkert utca, Viola utca.

A Hajdúhadházi Városi Óvoda Petőfi Utcai Telephelyének – Három Szirom Épület (4242 Hajdúhadház, Petőfi utca 1/A. szám) felvételi körzetébe tartozó utcák:
Bajcsy Zsilinszky utca, Bánomkert utca, Bedő Albert utca, Béke utca, Bocskai tér, Botond utca, Dr. Madai Gyula utca, Dr. Földi János utca, Erdő utca, Erdőalja utca, Galambos utca, Görgey utca, István király utca, Jászai Mari utca, Kalapács utca, Károlyi Gáspár utca, Katona utca, Kereszt utca, Keskeny utca, Kinizsi utca, Levente utca, Malom utca, Mester utca, Móricz Zsigmond utca, Munkácsy utca, Nap utca, Nyíl utca, Pallagi utca, Rhénes utca, Szabó Gábor utca, Szélső utca, Táncsics Mihály utca, Vadas utca, Vasvári Pál utca, Vécsey Károly utca.

A Hajdúhadházi Városi Óvoda Bercsényi Utcai Telephelyének – Aranykapu Épület (4242 Hajdúhadház, Bercsényi utca 23. szám) felvételi körzetébe tartozó utcák:
Akácfa utca, Arany János utca, Batthyány utca, Bercsényi utca, Bethlen utca, Bezerédi utca, Csokonai utca, Dorogi utca, Dorogiás utca, Dr. É. Kiss Sándor utca, Erzsébet utca, Gárdonyi Géza utca, Homok utca, Irinyi utca, Jókai utca, Kazinczy utca, Kertalja utca, Kiság utca, Kiss Ernő utca, Kossuth utca, Lázár Vilmos utca, Lehel utca, Nagyág utca, Nagysándor József utca, Óvoda utca, Pély Nagy Gábor utca, Radnóti utca, Rózsa utca, Méhészkert utca, Sillye Gábor utca, Sirály utca, Sugár utca, Szív utca, Szűk utca, Toldi utca, Tompa Mihály utca, Török Ignác utca, Városkert utca, Vértanuk utca, Virág utca, Vörösmarty utca, Zöldfa utca, Zrínyi utca.

Az óvodai felvételről az óvodaigazgató dönt, melyről legkésőbb 2024. május 27-ig írásban értesíti a szülőt.

A szülő az óvodaigazgató döntése ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelmet írásban, a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címezve, a döntést hozó óvoda igazgatójánál kell 1 példányban benyújtani. A másodfokú eljárás során a jegyző a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek összege 6.500,- forinttól 200.000,- forintig terjedhet.

Hajdúhadház, 2024. február 14.
                                                                                                    Dr. Juhász Marica
                                                                                                               jegyző